Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
554.45 KB
2008-04-19 15:15:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
819
5625
Rövid leírás | Teljes leírás (99.72 KB)

EMLÉKFÜZET

SURD
VÁZLATOK A SURDI ÁGOSTAI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET TÖRTÉNELMÉBŐL

1797-1997El

oszo

Jresíaí si^i&>& á&emsne&er*:e a> AZász/w g^ecé-i- ntpyia€,
Islen iránli hálával adjuk kézbe ezt a kis lüzelel. Isten surdi házáról.7 lyel &U0 éve épílellek. A teljesség igénye nélkül gyűjlöllük össze azok írásait, akik különböző szempontból lonlosnak larlollák, hogy e kis gyülekezel életét, a templom vázlatos történetéi, s lelkészeinek munkáját megörökítsék a jelen és a jövő nemzedékek számára.
Kél évszázad nosszú idő, de Isten gondviselő kegyelmére, egynázál megújító és gyarapító irgalmára visszatekinteni örömleli dolog.
Lrről a kegyelemről szóll az idáig ill szolgáló £t\\ lelkész igehirdetése keresztelőkön, konlirmációkon, esküvőkön és temetéseken. Írről a meglarló irgalomról vallhal a ma ill élő J3U ember, akik imádságukkal és adományaikkal is vállalták a templom renoválásának gondjait.
A úUU éves jubileumra leljesen megújult templomunk karzala, orgonája, karzat löljáró lépcsői, mellvédje s egész villanyhálózala is.
Istennek adunk hálál az eddig meglelt úlérl, melyen e templom lalai, e kis egyház történetének írói, e gyülekezel lagjai, lelkészei is megtapasztalhatták Urunk bíztató szavait:
L.me-
(Z.iJ 13.5)


Tarlal

om

Meslerházy Sándor : Surd
Megjeleni: 1917-Den. Meslernázi Sándor: A somogyi ágoslai nilvallású evangélikus keresztyén egykázmegye lörlénele
Meslerházy Sándor : Liszó
Megjeleni: 1917-ken. Meslernázi Sándor: A somogyi ágoslai nilvallású evangélikus
keresztyén egykázmegye lörlénele ., ; i-\'f "f í\'■ \' \'* ív ■
Fajr Sándor : Surd
Megjeleni: l9ú4-Den. Payr Sándor: Dunántúli Evangélikus tgynázmegye lörlénele
Magy Szilvia : A gyülekezel lelkészeinek sora
IV-éves teológus nallgató
Dr. ruszlay lászlő : emlékezés Kuzmics Islván bibliarordíló surdi
lelkészre
Elkangzoll : Surdon. I97O.június 21-én

Nagy Szilvia

Bakos Mikály
lessedik Sámuel és ruszlai Remeié Marion
Szabó r ál j. ;
Szalóky illek
Kiss József •Llelpályák :

Zámolyi vr\'yula <
L)r. Vuszlay László Smidéliuszné Drobina Jirzsébel

Meslernázy JSándor: Surd
Jura: llz is vármegyénknek nagyon régi községe. Meglakulása nagyon régi időkben lörlénl. Kégi löldesurai gyakran vállozlak. A. reformáció korában a Nádasdy-családnak birtokaihoz tartozott.
Lz a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy a reformáció lanai ill is hamar ismerlesek és befogadottak lellek, és korán alakull ill evangélikus gyülekezel. Szalóky tlek surdi evangélikus lelkész az adalok szorgalmas összegyűjtése ulán, Io9i-ben megírla gyülekezetének lörlénelél, és azt
Vázlatok a surdi evangélikus gyülekezel történelméből cím alall kinyo-malla. Ji mű adatai és személyes kutatásaim alapján írom le röviden, az apróbb részleteiéi mellőzve, a surdi evangélikus egyházközösségnek lörlénelél.
Aminl e gyülekezel a reiormáció lénykorában megalakult, azonnal lemplomépíléshez láloll. ilgy fazsindelyes templomot épílell. melyei aztán, mikor a zsindely elkorhadl, zsupletővel ledéit be. raplakol és iskolái is már kezdetben épílell a gyülekezel, a legegyszerűbb módon, la és zsupp anyagokból. - mert bizony, na az egyházlagok lelkiekben meggazdagodlak is, anyagiakban szegények voltak, ürüllek, nogy prédikállalik nekik az evangélium, mely Isiének hatalma minden hívőnek üdvösségére vHom. l,iU,J. Holdogok voltak, hogy vallhalják az evangéliumi hitel, melynek szól az ígéret: Az igaz ember pedig hitből él IHőm. 1,1/ J.ts ez a gazdagság erői adoll nekik mindnyájuknak, léniáknak és nőknek, öregeknek és haláloknak az egyház építésére. Így lörlénl, ...